Referat fra generalforsamlingen i Gadeforeningen Skovalléen 2018

Dato: 25. august 2018
Ordstyrer: Kate (nr. 3)
Referent: Tommy (nr. 3)

1. Formandens beretning

Kate (nr. 3) berettede om det forgangne år i egenskab af formand.

Klokken er 16, og det er tid til at starte. Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen byde velkommen til gadeforeningens 20. generalforsamling. Festudvalget og bestyrelsen har været i gang med at planlægge denne og gadefesten i aften gennem nogen tid, og vi glæder os over endnu et arrangement med mange tilmeldte.

Inden beretningen fortsætter, synger vi fællessangen: ”Marken er mejet”

Bestyrelsen 2017/18 har haft i omegnen af syv møder. Kort tid efter generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen kontaktet af formanden for Fruens Bøge Allé & Gurlis Allé med henblik på et samarbejde mellem nabogadeforeningerne omkring, hvad der sker på Dalum Papir-området øst og vest for Odense Å. Fra bestyrelsen har Lone (nr. 12) og Tina (nr. 2) deltaget sammen med Kirsten (nr. 29) og Erik (nr. 22). Jeg ved, at det er blevet til mange møder og fremmøder til forskelligt i dette regi, og efter den her beretning vil Kirsten give os en status på arbejdet og sagen om Dalum Papir.

Tidligere generalforsamlinger og bestyrelser har været optaget af trafikken på Skovalléen. Bestyrelsen har fået etableret kontakt til Odense Kommune, og d. 22. maj havde undertegnede, Bjarne (18A) og Erik (nr. 22) et møde ude på alléen med en bygningskonstruktør/driftsplanlægger og hans chef fra Park- og Vejdrift i By- og kulturforvaltningen. Det primære formål var at drøfte bumpene. Hvor vidt bumpene stadig lever op til de krav, de oprindelig blev lavet til, er stadig lidt uklart. Vi fik en snak om hastighedsgrænsen på Skovalléen, som er 50 km/t og om de ulemper, der kan være ved at ændre på bumpene for at sænke farten, herunder lydgener ved nedbremsning og acceleration. Vi fik lovning på at få lavet en hastighedsmåling i den nærmeste fremtid.

Vi har på tidligere generalforsamlinger også drøftet de manglende toiletforhold på Engen og i skovområdet. Lone (nr. 12) har forsket i typer af toiletter og har netop sendt et forslag til kommunen omkring et wc uden brug af strøm og vand.

Herudover har bestyrelsen drøftet medlemskab af foreningen, som vi gerne vil slå et slag for, så så mange som muligt er med i fællesskabet. Bestyrelsen vil gerne lægge op til en snak om gadeforeningen og visioner, herunder om vi skal fortsætte med kontingentets beløb på 400 kr., hvordan bruges de midler, vi har osv. Bestyrelsen har via vores kasser Esben (nr. 4) arbejdet på at indføre forudbetaling af kontingentet i henhold til vedtægterne, som vi besluttede det på sidste års generalforsamling.

Og endelig har bestyrelsen besluttet at indføre papirløs kommunikation på Skovalléen for at lette arbejdet og ikke mindst for at bruge mindre papir. Fireogtyve husstande har tilmeldt sig den interne mailliste og med få undtagelser foregår kommunikationen elektronisk. Undertegnede har dannet mailgruppen, og alle er velkommen til at kontakte mig, når noget skal sendes ud eller nye skal med i gruppen. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne opfordre alle til at besøge vores hjemmeside (www.skovalleen.dk), hvor diverse dokumenter lægges op og hvor dato for arrangementer og information om bestyrelsen løbende opdateres med hjælp fra webmaster Rikke (nr. 14), tak.

Sidst og ikke mindst vil jeg sige tak for samarbejdet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det har været et aktivt og spændende år, og jeg håber, at den nye bestyrelse har mulighed for at fortsætte det påbegyndte arbejde. Afgående bestyrelse opfordrer til, at der vælges 5-7 medlemmer til den nye bestyrelse, som der er lagt op til i vedtægterne.

Velmødt til jubilæumsgeneralforsamling og –fest.

På bestyrelsens vegne

Kate Rewers (nr. 3)

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, og dermed blev den godkendt af generalforsamlingen.

I forlængelse af formandens beretning gav Kirsten (nr. 29) en statusberetning om Dalum Papir-sagen og kommunens helhedsplan for området. Hun berettede om det samarbejde med de andre veje/gadeforeninger i området, der har været, bl.a. om læserbreve, flyers og begæring af aktindsigt. Det resulterede i første omgang i et dialogmøde med kommunen i Dalumhallen d. 15. januar.

Efterfølgende har man haft kontakt til de lokale partiforeninger (byrådspolitikernes bagland), hvoraf nogle deltog på en vandring i området. Derudover har man iværksat en elektronisk underskriftindsamling. By og kultur holdt møde i maj måned. Her havde gadeforeningerne foretræde for udvalget i 15 minutter. Beslutningen blev en støtte til, at område 3 skulle være grønt. Da sagen efterfølgende blev behandlet i Byrådet, besluttede man yderligere at medtage en skrænt til det grønne område.

Der er en ny lokalplan på vej, og det er vigtigt at holde øje med, hvad der står i denne. Det har vist sig at betyde meget at være organiseret i en gadeforening og gå sammen med fire andre.

2. Regnskabsgodkendelse

Det reviderede regnskab blev uddelt på mødet.

Esben (nr. 3) fremlagde regnskabet i egenskab af kasserer. Han fik opgaven fuldt overdraget fra den tidligere kasserer Jesper primo oktober.

Der kunne ikke redegøres for en indtægt på 1.600 kr. Der er en formodning om, at nogle transaktioner er kørt udenom.

Tommy (nr. 3) har revideret regnskabet. Der var intet at bemærke ud over den ovennævnte uregelmæssighed, hvor der ikke kan redegøres for indtægter svarende til 1.600 kr. Der indstilles til, at alle transaktioner kører viaforeningens bankkonto, også selv om de ”starter” via mobile pay eller som kontante transaktioner. Hervedsikres, at kassereren har mulighed for at dokumentere samtlige indtægter og udgifter.

Regnskabet blev godkendt.

3. Valg af ny bestyrelse

Den afgående bestyrelse bestod af Kate (nr. 3), Tina (nr. 2), Lone (nr. 12) og Esben (nr. 5). Lone ønskede ikke at genopstille. Som det fremgik af formandens beretning, er det den afgående bestyrelses indstilling, at bestyrelsen fremadrettet mindst består af 5 medlemmer. Dette er i tråd med vedtægterne, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer.

Følgende blev valgt til den nye bestyrelse for perioden 2018/2019: Kate (nr. 3), Tina (nr. 2), Esben (nr. 5), Bo (nr. 20). Erik (nr. 22) blev valgt in absentia på formodning om, at han ønsker at være del af den nye bestyrelse på baggrund af sin tilkendegivelse ved sidste års generalforsamling.

4. Tidspunkt for sommerfest samt etablering af festudvalg

Det afgående festudvalg bestod af Ann (nr. 15), Lone (nr. 23), Kate (nr. 3) og Knud (nr. 33). Ann ønskede ikke at genopstille.

Udvalget står for at arrangere fællesaktiviteter, hvad enten det er foreningens tilbagevendende traditioner, udflugter eller understøtte opfordringer til aktiviteter fra medlemmer af gadeforeningen. De senere år er mangået tilbage til de ”gamle traditioner” med at orientere sig imod alle aldersgrupper, herunder også de yngste.

Følgende blev valgt til det nye festudvalg for perioden 2018/2019: Lone (nr. 23), Kate (nr. 3), Knud (nr. 33) og Graham (nr. 12) blev valgt.

Det blev besluttet, at sommerfesten næste år holdes den tredje lørdag i august, hvilket ville være d. 17. august 2019. De indkomne forslag relaterede sig til dette emne, så de blev behandlet før pkt. 5 (se referat af pkt. 6 nedenfor).

5. Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingentet er pt. på 400 kr. pr. husstand. Dette skal indbetales forud i regnskabsåret og senest d. 1. september 2018 for regnskabsåret 2018/2019.

Esben fortalte om overvejelserne i forbindelse med, hvor mange penge foreningen minimum bør have på kontoen – der er et forslag om ca. 5.000 kr.

Generalforsamlingen var enige i, at det er fornuftigt at drøfte. Der kom følgende forslag/overvejelser:

 • Et fast beløb til festudvalget, så man hvert år ved, hvad man har at gøre med.
 • Skal kontingentet være lavere, hvis det giver flere medlemmer? Man kan jo spørge de husstande, derikke er medlemmer. Bestyrelsen har forhørt sig og er meget aktive ift. at hverve tilflyttere.
 • Skal vi have flere fælles ting til vejen? Det kunne f.eks. være en kano eller et ordentligt havetelt.
 • Skal nye familier på vejen slippe med halv pris det første år eller være helt gratis?
 • Skal vi lave flere fælles arrangementer og dermed mødes oftere her på vejen?Kontingentet blev énstemmigt vedtaget til at fortsætte med at være på 400 kr. pr. husstand.

 

6. Indkomne forslag

Generalforsamling og gadefest adskilles:
Forslaget går på, at generalforsamlingen skal afholdes en hverdagsaften i løbet af vinteren. Formålet skulle være at få flere til at deltage i generalforsamlingen.

Kommentarer:

 • Det kan være en god idé. Vi har – som det er nu – ikke altid tid nok til at diskutere forslag mv. ordentligt.

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

 

Gadefest afholdes fredag i stedet for lørdag:
Hensigten er igen at få flere til at deltage. Afholdes gadefesten fredag, vil det betyde, at der stadig kan nås andre og flere private aktiviteter i løbet af den weekend, der følger efter gadefesten.

Kommentarer:

 • Det er svært at nå at stille an til en fest en fredag.
 • Man kan ligeledes være træt efter en arbejdsdag på en fredag.
 • Det vil ikke være muligt/tid til at lave noget socialt forud for festen.
 • Det vil være svært for børnene at holde ud

Forslaget blev ikke sendt til afstemning ud fra en betragtning om, at festudvalget har svært ved at nå det på en fredag. Vi fortsætter med at holde gadefesten på en lørdag.

7. Eventuelt

Hvordan bruger man en hjertestarter? Kan man rekvirere en demonstration af en hjertestarterkompetent person? Graham (nr. 12) kommer med et forslag til, hvornår det kan være.

Lars (nr. 11) præsenterede minder fra gadeforeningens 10-års jubilæum og meget før den tid. Han vil gerne aflevere det til nogen, der vil opbevare det. Lokalhistorisk arkiv kunne være et bud.

Jens Christian (nr. 14) foreslog en happening med at stille bilerne ud på vejen langs fortovskanten på samme dag.

 • Lone (nr. 23) foreslog et alternativ, hvor man stiller cykler ud til vejen, tegner hinkeruder på vejen mv. for at signalere, at der er liv her og at børn bor her. Det kunne f.eks. være en torsdag, hvor der kører mange motorcykler. Det kan være farligt for især de unge cyklister at køre zigzag mellem parkerede biler.
 • Tina (nr. 10) foreslog, at det kan suppleres med store skilte, hvor der står, hvor mange der bor i hver husstand.
 • Kate (nr. 3) spurgte til, om der skal være et ”trafikudvalg” på vejen, så der er et løbende fokus påopgaven, jf. også bestyrelsens påbegyndte dialog med kommunen. Der var en generel opfordring fra generalforsamlingen til, at nogle uden for bestyrelsen deltager i et sådant udvalg. Bo (nr. 20) er bestyrelsens repræsentant ind i sådan et udvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *