Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GADEFORENINGEN SKOVALLÉEN

(opdateret 18/9 2019)

…………………………………………….

§1 Foreningens navn

Gadeforeningens navn er ”Gadeforeningen Skovalléen”.www.skovalleen.dk

§2 Formål

Gadeforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i henseende til trafikale forhold, gadens udseende, fællesindkøb til hus og have samt tilvejebringelse af større socialt fællesskab. Foreningen kan derudover være talerør overfor lokale myndigheder og lign.

§3 Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages alle beboere, dvs. parcelhusejere, ejerlejlighedsejere, lejere mv. med adresse på Skovalléen.
Hver husstand har én stemme.

§4 Bestyrelse

Til varetagelse af foreningens daglige funktioner vælges på årets generalforsamling jfr. §6 en bestyrelse på 4-7 medlemmer. Såfremt bestyrelsen i årets løb bliver færre end 3 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen skal suppleres. Såfremt dette ikke lykkes, dvs. hvis medlemmerne af bestyrelsen ikke derved bliver 4 eller flere, opløses foreningen automatisk.
Bestyrelsens valgperiode løber fra årets generalforsamling til efterfølgende års generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Halvdelen af bestyrelsen udskiftes om muligt hvert andet år. Første år efter foreningens stiftelse er 3 bestyrelsesmedlemmer – efter bestyrelsens egen indstilling – på valg. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Der kan kun vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver husstand.

§5 Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen kan varetage foreningens interesser udadtil i alle mindre anliggender. Bestyrelsen tegnes ved formanden samt 1 medlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Alle spørgsmål, der har indgribende betydning for et eller flere af foreningens medlemmer, enten økonomisk eller faktisk, skal drøftes på en generalforsamling.

§6 Generalforsamling

Hvert år i september afholdes generalforsamling.
Dagsordenen er følgende:
1. Formandens beretning
2. Regnskabsgodkendelse
3. Valg af ny bestyrelse
4. Tidspunkt for sommerfest samt etablering af festudvalg
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Generalforsamlingen indkaldes med mail- og Facebookopslag mindst 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til behandling skal være et af bestyrelsens medlemmer i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre disse vedtægter bestemmer andet.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Såfremt mindst 5 husstande ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel efter samme forskrifter som nævnt i §6. Til vedtagelse af beslutninger kræves at mindst 50 % af foreningens medlemmer er repræsenteret.

§8 Regnskabsår

Foreningens regnskabskalender er 1. september til 31. august.

§9 Kontingent

Foreningen kan opkræve et kontingent fra dens medlemmer. Kontingentet skal fastsættes således, at eventuelle omkostninger ved foreningens daglige drift er dækket. Såfremt foreningen vedtager større omkostningskrævende beslutninger, finansieres disse ved opkrævning af ekstraordinære bidrag fra de medlemmer, som beslutningen vedrører. Kontingentet opkræves i september måned for det pågældende regnskabsår jf. §8.
Gadeforeningens kasserer aflægger årets regnskab på generalforsamlingen. Regnskabet skal gennemgås af en intern revisor forud for generalforsamlingen.

§10 Hæftelse

Bestyrelsen kan ikke indgå handler/forpligtelser, der økonomisk overstiger summen af indbetalte kontingenter eller ekstraordinært opkrævede bidrag.

§11 Udmeldelse

Et foreningsmedlem kan udmelde sig ved skriftlig meddelelse til et bestyrelsesmedlem. Udmeldelsen har virkning straks, dog således at betalt kontingent ikke tilbagebetales for den resterende regnskabsperiode jf. §8.
Udmeldte medlemmer bevarer i den resterende regnskabsperiode brugsretten til foretagne fællesindkøb, hvortil medlemmer har bidraget. Brugsretten ophører ved salg/fraflytning fra ejendommen, således at indflyttede nye medlemmer af foreningen overtager brugsretten.

§12 Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter kræves almindelig flertalsbeslutning.

§13 Veto

Intet medlem kan pålægges ekstraordinært opkrævede bidrag jf. §9 uden medlemmets samtykke.

§14 Fællesindkøb

For foretagne fællesindkøb udarbejdes en brugermanual (udlånsbetingelser, behandling, reservation mv.)

§15 Opløsning

Foreningen kan opløses såfremt alle medlemmer er enige om det jf. §4.