Referat fra generalforsamlingen i Gadeforeningen Skovalléen 2017

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Formandens beretning.
  2. Regnskabsgodkendelse.
  3. Valg af ny bestyrelse.
  4. Tidspunkt for sommerfest samt etablering af festudvalg.
  5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Ordstyrer: Claus (nr. 15) – Referent: Kate (nr. 3)

Ad. 1

Formandsskabet har i 2016-2017 været delt mellem bestyrelsens medlemmer. Kate (nr. 3) berettede på bestyrelsens vegne primært om de sociale initiativer, der er blevet taget i det forgangne år. Tom (nr. 19) havde ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen og fremlægge status på ”vejbump-projektet”.

Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

Ad. 2

Regnskab for Skovalléens gadeforening 2016-2017 kan ses her: Regnskab Skovalléen 2016-2017

Jesper (nr. 16) fremlagde i egenskab af kasserer regnskabet, hvor udgifterne oversteg indtægterne med 4.804,59 kr. Der er forskellige forklaringer på dette, f.eks. at gadefesten sidste år var fuldt finansieret af foreningen, ligesom den lokalhistoriske vandring gav lidt ekstra udgifter. Endelig manglede der stadig indbetaling af kontingent fra enkelte medlemmer, da regnskabet lukkede. Disse forventede indtægter vil alt andet lige forbedre regnskabsresultatet for 2017-2018.
Esben (nr. 4) var revisor på regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 3

Bestyrelsen, som den blev valgt på Generalforsamlingen:

Lone T. (nr. 12), Esben (nr. 4), Tina (nr. 2) og Kate (nr. 3).
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde d. 9. oktober 2017.
Tak for indsatsen til den afgående bestyrelse.
Jesper (nr. 16) er revisor.

Ad. 4

Festudvalget, som det blev valgt på Generalforsamlingen:

Ann (nr. 15), Lone L. (nr. 21), Knud (nr. 33) og Kate (nr. 3).
Tak for indsatsen til det afgående festudvalg.

Dato for næste års gadefest: Lørdag d. 18. august 2018.

Ad. 5

Kontingentet fastholdes, så det er fortsat 400 kr./år.

”Kontingent-året” løber fra generalforsamling til generalforsamling. Indtægterne fra kontingent-indbetalingen skal gerne foreligge så tidligt, så det kommende års regnskab kan blive så tidstro som muligt. Der henstilles derfor til, at kontingentet betales senest primo august 2018.

Både under pkt. 2 og 5 blev der snakket om, hvordan foreningens penge skal anvendes. Det handler ikke om at akkumulere penge som forening, men på den anden side skal der være en sund balance mellem udgifter og indtægter.

Der blev udtrykt tilfredshed med de arrangementer (lokalhistorisk vandring, julearrangement mv.), som har været afholdt i det forgangne år. En mulighed i forhold til at spare på udgifterne kunne derfor være en større egenbetaling i forbindelse med gadefesten.

Under Eventuelt (se punkt 7) blev der bl.a. stillet forslag til et konkret indkøb, som bestyrelsen kan arbejde videre med at undersøge.

Ad. 6

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 7

Ann (nr. 15) oplyste, at der er blevet dannet en litteraturklub. Den 1. bog er valgt, og det 1. møde er hos Sanne (nr. 18).

Lone (nr. 12) spurgte til, om gadeforeningen efterhånden har brug for et nyt festtelt? Bestyrelsen lovede at undersøge, hvad et nyt koster.

Jens Christian (”Buller”, nr. 14) foreslog, at bestyrelsen kontakter Odense Kommune mhp. at undersøge muligheden for etablering af toiletter ved Engen. Der blev foreslået følgende mulige finansieringskilder:
– Midler fra en kommunal pulje, der kan søges af beboere i konkrete bydele.
– Sponsorering via skilte/reklamer på toiletter, så kommunen har midler til drift af toiletterne nogle år.
Bestyrelsen tager punktet op på førstkommende møde.

Erik (nr. 22) tilbød at bistå bestyrelsen med kontakten til Odense Kommune i ”vejbump-projektet”. Bestyrelsen kontakter Erik efter førstkommende møde.

Regnskab Skovalléen 2016-2017


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *