Referat af generalforsamlingen 2019 for Gadeforeningen Skovalléen

Dato: 18. september 2019
Ordstyrer: Esben (nr. 4) Referent: Tina (nr. 2)
Deltagere på mødet; Husstande: 2, 3, 4, 12, 20, 20A, ,23, 25, 29, 31

1. Formandens beretning

Kate (nr. 3) berettede om det forgangne år i egenskab af formand.

Den 21. generalforsamling. Kun et enkelt indkommende forslag til afstemning -revidering af foreningens vedvægter. Den første gerneralforsamling adskilt fra sommerfesten. Bestyrelsen har bestået af Kate (3), Esben (4), Bo (20) og Tina (2). Bestyrelsen 2018/19 har haft 3-4 møder i det forgangene år.

Der er blevet undersøgt om foreningen kunne opnå medlemskab af spejderhytten, for fortsat at kunne låne hytten til sommerfest. Det har desværre ikke været muligt, derfor blev det besluttet at købe nyt telt. Bo blev opmærksom på at det er muligt at søge penge til foreningens aktiviteter samt et nyt telt gennem puljen Generationspagten ved Odense Kommune. Bo, Esben og Vibeke har udarbejdet ansøgningen og foreningen har fået tildelt. I alt 22.000 kr. til indkøb af telt og aktiviteter på tværs af generationer herunder materialer til at bygge en fodboldpool bane, bygge insektbo/hoteller, kompostbeholdere samt hjælp fra en pesioneret tømmer. Teltet har allerede været i brug ved sommerfesten. Opbevaring af teltet skal drøftes efterfølgende. Vedtægter for leje af telt er lagt på hjemmesiden.

I foreningens vejudvalg bestående af Kate (3), Claus (25) og Bo (20) er der holdt et enkelt møde i løbet af året. Hastigheds- og trafikmålingen der blev fortaget i det forgangne år er der kommet svar på. Den viste at folk mod forventning ikke kørte forstærkt, hvilket kan skyldes placering af målingen ved det første bump ud for nr. 6. hvor fra Dalumvej er bilister ikke oppe i fart på det punkt og modsat har de taget farten af før bumpet. Havde målingen været placeret længere nede, omkring nr. 29, ville det sandsynligvis have givet et andet billede. Vejudvalget har arbejdet på at få foretaget en ny måling.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, og dermed blev den godkendt af generalforsamlingen.

2. Regnskabsgodkendelse

Esben (4) gennemgik regnskabet. I det forgangne år har der været lagt budget for foreningens aktiviteter. Som på trods af større udgift til reparation af trailer har holdt, da julearrangement var billigere og efterårsarrangement ikke blev afholdt. Pengene fra generationspuljen holdes adskilt fra foreningens regnskab, da der skal aflægges separat regnskab for disse aktiviteter til Odense kommune. Ikke brugte midler tilbageføres til puljen.

Det blev bekræftet, at foreningen er glade for traileren og fortsat ønsker reperation af trailer frem for udskiftning ift. bæredygtighedsaspekter. Udgift i år skyldes ikke trailerens stand men derimod slidtages og brug. -udgift til nyt bliklys, udskifte mør elastik. I øjeblikket hæfter ingen personligt for brugsskader, hvilket der er enig om at man burde, men hvordan håndhæves det? Traileren bookes via facebook – vi kan opfordre til selv at tage ansvar.

Bestyrelsen vil udarbejde et generelt skriv omkring foreningens dele-ting, som f.eks. trailer, at man afleverer i samme stand som modtaget/hentet.
Graham (nr.12) spørger til forskringsmæssige forhold. Foreningen låner traileren af Peter og Lone (nr. 23) som ejer traileren – i tilfælde af skade skal det sikres at Lone og Peter ikke hæfter. Bestyrelsen vil undersøge og få det skrevet ind i vedtægter/skriv om betingelser for brug af trailer.

Antal medlemmer: 20 ud af 34 husstande på vejen har betalt i det forgangne år.
Indbetaling for det kommende år i denne måned/September. Ved dette møde har kun 5 husstande betalt kontigent for 2019/2020. Bestyrelsen opfordrer til at få betalt.
Der besluttes at udsende seperat mail vedrørende betaling for medlemskab for 2019/20.
Budgettet balancerer med indbetalinger fra 20 husstande.

Tommy (nr. 3) har revideret regnskabet. Der var intet at bemærke. Regnskabet blev godkendt.

3. Valg af ny bestyrelse

Den afgående bestyrelse bestod af Kate (nr. 3), Tina (nr. 2), Bo (nr. 20) og Esben (nr. 5).
Opfordring til at melde sig ind i bestyrelsen – gerne nyt blod og plads til flere medlemmer.
Følgende blev genvalgt til den nye bestyrelse for perioden 2019/2020: Kate (nr. 3), Tina (nr. 2), Esben (nr. 5), Bo (nr. 20).

4. Tidspunkt for sommerfest samt etablering af festudvalg

3. lørdag i august – 15 august 2020.
Det afgående festudvalg bestod af Lone (nr. 23), Kate (nr. 3), Knud (nr. 33) og Graham (nr 12). Lone ønskede ikke at genopstille, da hun efter 15 år vil give plads til nyt blod og gerne fritages til andre aktiviteter i foreningen.

Festudvalget står for at arrangere fællesaktiviteter, hvad enten det er foreningens tilbagevendende traditioner, udflugter eller understøtte opfordringer til aktiviteter fra medlemmer af gadeforeningen.

Følgende blev valgt til det nye festudvalg for perioden 2019/2020: Kate (nr. 3), Knud (nr. 33) og Graham (nr. 12) blev valgt. Ledig plads i festudvalget -ansøgninger modtages_annoncering efter nye medlemmer udsendes.
Til foreningens tilbagevendne begivenheder er der et fast deltagerantal på mellem 25-30 personer.
Lone (nr. 12) opfordrer til at flere lægger have til foreningens arrangementer. Det er hyggeligt at komme rundt i forskellige haver og heller ikke meningen at festudvalget hver gang skal lægge have/hus til.

5. Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingentet er pt. på 400 kr. pr. husstand. Dette skal indbetales forud for regnskabsåret og senest september 2019 for regnskabsåret 2019/2020.
Kontingentet blev énstemmigt vedtaget til at fortsætte med at være på 400 kr. pr. husstand.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller reviderede vedtægter for foreningen til behandling på generalforsamlingen. Herunder ændring af bestyrelsens antal medlemmer fra 5-7 til 4-7, ændring af tidspunkt for kontigentindbetaling til at være forud for regnskabsår, ændring af tidspunkt for generalforsamling samt indkaldelsesmetode.
Vedtægter revideres/opdateres så de svarer til udviklingen i foreningen.

Kommentarer:
• Kirsten (nr. 29) har rettet sproglige fejl/finurligheder -fremsender til Kate

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt

Orientering om Dalum Papir ved Kirsten (nr. 29)
Siden den store sejr sidste forår, hvor gadeforeningen sammen med de 4 andre gadeforeninger fik det grønne område tættest på åen (område 3) friholdt for byggeri, har kommunen holdt gadeforeningerne orienteret.
Odense Kommune har afholdt et arbejdsmøde sammen med andre interessenter samt en gåtur i området. Indkaldt til møde i starten af september med en ny plan for området. Kirsten præsenterede kommunens plan. Der er planer om en større sø -i form af flere regnvandsbassiner -forsinkelsesbassiner, der skal forsinke regnvand før det løber i Odense å – og derved forhindre oversvømmelser af åen. Det betyder det grønne område pt. ser meget blåt ud.
Derudover har kommunen ikke afgjort hvordan de vil håndtere slambassiner med forurenede jord.
Der er planlagt 3 stier i området – friluftsrådet gjorde indsigelser på mødet ift.fulgeliv. Der skal min.imum være 10 meter fra sti før fugleliv etableres. Kjeld fra Fruens Bøge Allé har taget initiativ til at lave fælles skriv med indsigelser til den fremlagte plan. Arbejdet for at sikre det grønne område fortsættes.
Forventede ny lokalplan for det østlige område først næste år i september.

Det nye telt v. Bo (nr. 20)
Orientering om ansøgning til generationspulje. Foreningen har fået tildelt 22.000 kr. Der er blevet indkøbt telt i god kvalitet med lang levetid. Mulighed for at opdele teltet i sektioner, så det kan passe i alle haver. Teltstørrelser:

-6x6m -8x6m -10x6m -12x6m
Derudover er der søgt penge til materialer til at bygge fodboldpoolbane, fulgekasser, insektbo, kompostbunker/kasser, i alt 5000 kr. Samt hjælp/vejledning fra en pensioneret tømmer til 3000 kr.
Der er planer om at holde efterårsferiearrangement – sidste weekend i efterårsferie , hvor der bygges fodboldpool bane samt insektbo og fuglekasser. Dato for arrangement slås op på facebook og invitation sendes ud via mailingliste.

Opbevaring af telt
Graham (nr. 12) har lavet kasser til opbevaring af telt -7/8 kasser, der pt står på hans trailer ved hans sommerhus. Claus (nr. 25) opbevarer pt. Teltdugen i hans garage som er uisoleret og en midlertidig løsning.
Forslag om at dele teltet op på flere husstande. Graham forslår at han tager teltkasser med den lørdag i efterårsferien, hvor arrangement afholdes, så kasser kan males/behandles og omfang/antal husstande kan vurderes.
Vedtægter for leje af telt ligger på foreningens hjemmside. Telt kan lejes ved at kontakte Esben. Penge for lejeaf telt går til reparation/opsparing til nyt telt. Det kræver 5-7 personer at sætte teltet op. God idé med nabohjælp ved opsættelse af teltet -spørg ud på facebook om nogle vil hjælpe.
Ingen kommentarer til teltvedtægter.

Det gamle telt – vil Tina(nr 10) gerne opbevare. Det kan bruges ved mindre arrangementer, kan sættes op af 2 mand.

Vejudvalg
Opfølgning på hastigheds- og trafikmålingen. Odense kommune har meddelt at det ikke er muligt at få lavet en ny måling Claus (nr. 25) fortsætter i vejudvalget. Kate og Bo trækker sig. Opfordrer andre til at deltage, hvis de har kampgejst.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *