Referat af Gadeforeningen Skovalléens generalforsamling 30/9-2020 kl. 19:30.

Generalforsamlingen blev afholdt online vha Zoom pga. Corona-situationen.

Følgende husstande deltog: nr. 2B (Tina), nr. 3 (Kate), nr. 4 (Esben), nr. 12 (Lone og Graham) og 20 (Vibeke og Bo).

Referent: Esben.
Ordstyrer : Bo, som gik dagsordenen igennem.

1. Formandens beretning

Formanden (Kate) bød velkommen og gav formandens beretning:

Der har været afholdt færre møder i bestyrelsen i år end tidligere pga. COVID-19. Der har således været afholdt et konstituerende møde og et møde som forberedelse til generalforsamlingen. Resten af bestyrelsens arbejde og kommunikation har sket via mail i 2020.

Årets sociale arrangementer har været godt besøgt. Arrangementet ’på tværs af generationer’ blev fremhævet. Dette var en del af projektet støttet af kommunen.

Økonomisk er året forløbet ualmindeligt godt og regnskabet fremlægges under pkt. 2.

2. Regnskabgodkendelse, herunder valg af revisor

Kassereren (Esben) fremlagde regnskabet for 2019/2020, som forud for generalforsamlingen var rundsendt med forklaring.

Kassereren foreslog at generalforsamlingen godkendte det internt reviderede regnskab, der pga. lavere forbrug end ventet og kommunens bevilling endte med et overskud på ca. 5,5 tKr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Kassereren foreslog yderligere, at generalforsamlingen dels godkendte bestyrelsens forslag om at bruge foreningsåret 2020/2021 til at diskutere brugen af foreningens fri likviditet, og dels godkendte budgettet for 2020/2021. Begge forslag blev godkendt.

Bestyrelsen udsender efter generalforsamlingen og sammen med referatet en opfordring til betaling af kontingent for 2020/2021. Kassereren blev bedt om at medsende en liste ud over dem, der allerede har betalt, så der ikke er tvivl om man skal betale eller ej.

3. Valg af ny bestyrelse

Formanden fortalte at Esben (nr. 4), Bo (nr. 20) og Kate (nr. 3) genopstiller. Tina (nr. 2) genopstiller ikke. Bestyrelsen er bekendt med, at Jesper (nr. 2) stiller op. Alle fire kandidater blev valgt til den nye bestyrelse. Bestyrelsen opfordrer til at interesserede (gerne fra husstande med høje husnumre) stadig melder sig, da bestyrelsen gerne vil udvides om muligt.

4. Tidspunkt for sommerfest samt etablering af festudvalg

Formanden fortalte at Graham (nr. 12) og Kate (nr. 3) genopstiller til festudvalget. Udvalget håber også, at Knud (nr. 33) vil fortsætte og festudvalget ønsker flere medlemmer. Interesserede kan henvende sig til Kate og Graham.

Lone (nr. 12) fortalte, at foreningens efterårsarrangement nok bliver afholdt hos Knud og Pernille (nr. 33) og samtænkes med bogklubbens bogbytte.

Kate foreslog at fastholde tidspunktet for sommerfesten, som traditionelt er 3. lørdag i august (21/8-2021). Dette blev vedtaget.

Generalforsamlingen diskuterede derefter tidspunktet for næste års generalforsamling, både set i lyset af den lave deltagelse på forsamlingen i 2020, den fortsatte risiko for COVID-19 i 2021 og erfaringerne fra sidste års generalforsamling, hvor forsamlingen var flyttet fra sommerfesten.

På forsamlingen var der enighed om at gå tilbage til at afholde generalforsamlingen om eftermiddagen på dagen for sommerfesten. Dette ville dels være udendørs og mere praktisk (pga. plads i teltet) og forventet blive mere demokratisk pga. højere deltagelse. Forudsat at der ikke indløber klager inden for de næste 14 dage, planlægges datoen for generalforsamlingen til 21/8-2021, umiddelbart før sommerfesten.

5. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2020/2021 på 400 kr pr år blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

Lone (nr. 12) havde foreslået at foreningen tager kontakt til kommunen med en opfordring til øget koordinering af større gravearbejder. Vibeke (nr. 20) nævnte at fortovsfliserne er lagt ujævnt denne gang, hvilket kan være et problem for gangbesværede. Lone tilbød at tage billeder og skrive et udkast til en henvendelse til kommunen, som bestyrelsen kan sende videre via Bo.

7. Eventuel

Festtelt: Kate foreslog på vegne af bestyrelsen at dele opbevaringen af foreningens festtelt ud på flere husstande. Alle, der har mulighed for at have noget liggende, må meget gerne melde ind til Esben (nr. 4), der vil holde styr på delenes placering.

Mødet besluttede, at Esben og Bo deles om at opbevare de korte kasser med dele til teltets skelet, at Graham opbevarer de lange stolper og at Kate opbevarer noget af teltdugen. Der skal helst findes isoleret opbevaringsmulighed (fx en kælder) til den resterende teltdug. Interesserede bedes kontakte Esben.

Kate, Bo, Esben og Graham mødes så vidt muligt søndag kl. 14 hos Knud og Pernille (hvor teltet befinder sig pt).

Graham har desuden lamineret brugsvejledningen, der også ligger som pdf på hjemmesiden.

Webmasterhjælp: Kate fortalte, at webmasterposten er blevet ledig, da Rikke (nr. 14) er stoppet. Generalforsamlingen sagde tak til Rikke for de mange års hjælp. Kate og bestyrelsen ønsker at foreningen formår at vedligeholde siden, da indtrykket er at den er til gavn for vejen. Bo tilbød at varetage hjemmesiden.

Dalum Papirfabrik: Lone orienterede vedr. papirfabrikken. Der er stadig rigtig god kommunikation med kommunen, der indkalder til møder 3-4 gange årligt (næste møde er 21/10). Pt afventes lokalplaner øst for åen. Tina fortalte, at MT Højgaard aldrig havde fuldt op vedr. løftet om en rundvisning. Lone fortalte at Kjeld fra Gurlis Alle arrangerer en rundvisning for sin egen gadeforening. Lone vil spørge Kjeld, om han evt. også vil give en rundvisning for Gadeforeningen Skovalleen.

Kate takkede de deltagende.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *